اراضی موات

اراضی موات

اراضی موات زمین هایی است که مالک نداشته باشد و کسی از آن استفاده نمیکند(المصباح المنیر). در واقع اراضی موات به زمین هایی گفته میشود که ...

ادامه مطلب