اراضی موات

اراضی موات

اراضی موات زمین هایی است که مالک نداشته باشد و کسی از آن استفاده نمیکند(المصباح المنیر). در واقع اراضی موات به زمین هایی گفته میشود که ...

ادامه مطلب

پولشویی

پولشویی

تعریف جرم پول­شویی از نظر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 پولشویی چیست ؟ قانون­گذار ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی ...

ادامه مطلب